MIGHTY agreements

Handelsebetingelser

Mighty Monday 
Farvergade 8, 3. 
1463 København K 

CVR: 41278218

Indhold

1. Generelle bestemmelser

1.1. Disse handelsbetingelser er bindende for enhver aftale indgået med MIGHTY MONDAY ApS.
1.2. Betingelserne supplerer de individuelt aftalte vilkår mellem MIGHTY MONDAY ApS og kunden.
1.3. Tredjepartsleverancer er ikke omfattet af disse betingelser.
1.4. "Kunde" refererer til den virksomhed eller person, der indgår en aftale med MIGHTY MONDAY ApS.
1.5. Disse betingelser gælder for alle projekter uanset kommunikationsformen ved aftalens indgåelse.
1.6. MIGHTY MONDAY ApS leverer tjenester både på fastprisbasis og timebaseret. Medmindre andet er specificeret, vil tjenester blive faktureret per forbrugt tid.

2. Betaling og prissætning

2.1. Medmindre andet er aftalt, faktureres efter standard timepris og faktisk forbrug.
2.2. Standard timepris for MIGHTY MONDAY ApS er 1000 kr. / time for alle tjenestetyper.
2.3. Fakturering sker månedligt forud.
2.4. Betalingsfrist er 14 dage efter fakturaudstedelse.
2.5. Omkostninger relateret til transport, møder mv. faktureres separat, medmindre andet er aftalt.
2.6. Ved forsinket betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker.
2.7. Der tillægges morarenter i overensstemmelse med gældende rentelov fra fakturaens forfaldsdag.
2.8. Alle angivne beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

3. Potentielle kunder

Vi bruger dine personoplysninger til at tilbyde dig/din virksomhed vores services og til at forbedre vores services.

Vi behandler kontaktoplysninger, navn, firma, mail, telefon.

Vi gemmer dine personoplysninger til vi har haft kontakt med dig/jer.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f).

3. Rettigheder

3.1. Rettighederne til det leverede arbejde overgår til kunden ved fuld betaling.

4. Fortrolighed og markedsføring

4.1. MIGHTY MONDAY ApS garanterer fortrolighed om kundens oplysninger og vil ikke videregive sådanne uden kundens samtykke.
4.2. Medmindre andet er aftalt, har MIGHTY MONDAY ApS ret til at anvende kunden som reference samt vise det udførte arbejde i markedsføringsøjemed.

5. Force majeure

5.1. MIGHTY MONDAY ApS fralægger sig ansvaret for mangler eller forsinkelser forårsaget af force majeure eller lignende uforudsete hændelser.

6. Konfliktløsning

6.1. Uoverensstemmelser eller tvister skal afgøres ved Københavns Byret, medmindre andet er aftalt.

7. Ændringer i handelsbetingelserne

7.1. MIGHTY MONDAY ApS forbeholder sig retten til at ændre i handelsbetingelserne. Ændringer vil blive meddelt kunder med en varighed på 30 dage før ikrafttræden.